Kontaktujte nás medical@lucullus.sk

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY LUCULLUS s.r.o.

Tento Reklamační řád je platný od 01.01.2016 a je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na LUCULLUS s.r.o.

OBECNÉ USTANOVENÍ

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností LUCULLUS s.r.o. se sídlem Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 50 169 971 (dále jen prodávající) a pobočkou na vrácení zboží a reklamace LUCULLUS s.r.o., SNP 264/3, 059 21 Svit.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není převzato osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, kód zboží ....)

DÉLKA ZÁRUKY

 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka).
 2. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40 / 1964 Sb. § 619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. Při prodloužené lhůtě se reklamace řídí výhradně tímto řádem.
 3. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Pokud je kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající může tuto dobu dohodou s kupujícím zkrátit, ne však na méně než 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží. U zboží prodávaných za nižší cenu z důvodu chyby či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, kvůli kterým byla nižší cena sjednána.
 4. U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro ně platí podle zákona.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: medical@lucullus.sk, sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nepřiměřeným zacházením, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

ZPŮSOB VYBAVENÍ REKLAMACE

Pokud je kupující spotřebitel bez IČ:

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a ktera brání tomu, aby věc mohla řádná používaná Jako věc bez chyby, prodávající Ponukni kupujícímu výměnu vadného zboží za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi Nebo vystaví dobropis.

Pokud je kupujícím subjekt s IČ:

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez chyby, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

 1. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů ode dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.
 2. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)
 3. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že e-mail nedostane kupující v zákonné měsíční lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit na reklamační oddělení, kde mu bude vyřízena reklamace vydána po předložení originálu příjemky reklamace.
 4. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60 dnů od data podání reklamace je prodávající, podle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při vyskladnění reklamace částku za uskladnění. Tato částka je stanovena ve výši 0,50 EUR / den u zboží do 5kg.

Za společnost LUCULLUS s.r.o.

Vypracované v souladu s občanským zák. č. 108/2000 Sb. , Obchodním zák. a příslušnými novelami Z.z.