Kontaktujte nás medical@lucullus.sk

Korsolex basic 5 litrů

Vyberte Svazek:
1 759 Kč s DPH
1 453,72 Kč bez DPH
Kurýr na adresu středa 1. května
109,00 Kč
Prodejny a odběrná místa středa 1. května
92,90 Kč
Záruka nejnižší ceny U tohoto produktu garantujeme nejnižší cenu na trhu.

Popis

Dezinfekční prostředek na bázi aldehydu vhodný pro dezinfekci termolabilních a termostabilních nástrojů.

Dezinfekční prostředek na bázi aldehydu pro vyšší dezinfekci.

Široké spektrum účinnosti, včetně proti nepokrytým virům

Vynikající snášenlivost materiálu

Korsolex ® basic je vhodný pro manuální dezinfekci termolabilních a termostabilních nástrojů (včetně flexibilních endoskopů). Je vhodný pro dezinfekci ponořením a pro všechny zavedené metody cirkulace.

Není nebezpečný. Obsahuje: glutaral (CAS: 111-30-8), (ethylendioxy)dimethanol (CAS: 3586-55-8), formaldehyd (CAS: 50-00-0) but-2-yn-1,4-diol (CAS: 110-65-6) Škodlivý při požití nebo vdechnutí. Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí. Může způsobit alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Podezření na způsobení genetického poškození. Může způsobit rakovinu. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH071 Žíravý pro dýchací cesty. Před použitím se poraďte se zvláštními pokyny. Zabraňte vdechování prachu/kouře/plynu/mlhy/výparů/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ ochranu obličeje. Používejte ochranu dýchacích cest. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. Kůži okamžitě opláchněte vodou. PO VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a umožněte mu pohodlně dýchat. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte oči vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, vyjměte je. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Po expozici nebo při podezření na expozici: Vyhledejte lékařskou pomoc/péči. Obsah/kontejner zlikvidujte ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu. Pouze pro profesionální použití.

Parametry

EAN 4031678000050
MPN 9801527
Počet kusů 1 ks

Vlastnosti

Svazek 5000 ml