Kontaktujte nás medical@lucullus.sk

Bodedex forte 5 litrů

Vyberte Svazek:
1 219 Kč s DPH
1 007,44 Kč bez DPH
Kurýr na adresu úterý 12. března
139,00 Kč
Prodejny a odběrná místa úterý 12. března
79,00 Kč
Záruka nejnižší ceny U tohoto produktu garantujeme nejnižší cenu na trhu.

Popis

Čistič přístrojů - patentovaný systém

Bodedex® forte je moderní samočisticí prostředek na přístroje a je vhodný zejména pro termolabilní a termostabilní lékařské přístroje a laboratorní vybavení. Výhodou tohoto inovativního výrobku je důkladné a přitom šetrné odstranění biologických nečistot, zbytků krve, proteinů, sekretů, lipidů, biofilmu a rentgenových kontrastních látek.

Velký čisticí výkon.

Rozpouští zbytky rentgenové kontrastní látky, rozpouští biofilmy.

Vysoká kompatibilita.

Lze použít v ultrazvukových lázních.

Není nebezpečný. Obsahuje: Přípravek na ošetření a dezinfekci, který je vhodný pro použití v terénu: Tridekanol, rozvětvený, ethoxylovaný (CAS: 69011-36-5), Alkoholy, C12-14 ethoxylované (CAS: 68439-50-9) [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylen)]bisfosfonová kyselina. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/brýle/ochranu obličeje. PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky a je to možné, vyjměte je. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Pokud dojde k podráždění kůže, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsah/kontejner zlikvidujte ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu. EUH208 Obsahuje: reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1) (CAS: 55965-84-9), formaldehyd (CAS: 50-00-0). Může způsobit alergickou reakci.

Parametry

EAN 4031678016518
MPN 9802503
Počet kusů 1 ks

Vlastnosti

Svazek 5000 ml