Kontaktujte nás medical@lucullus.sk

Cutasept G 5 litrů

Vyberte Svazek:
969 Kč s DPH
800,83 Kč bez DPH
Kurýr na adresu středa 24. dubna
109,00 Kč
Prodejny a odběrná místa středa 24. dubna
92,90 Kč
Záruka nejnižší ceny U tohoto produktu garantujeme nejnižší cenu na trhu.

Popis

Barevný dezinfekční prostředek na kůži pro předoperační a pooperační aplikaci.

Rychle působící s dobrým a dlouhotrvajícím účinkem

Barevný k označení dezinfikované oblasti

Vynikající kožní snášenlivost

Cutasept® G se používá v chirurgické oblasti: k předoperační dezinfekci kůže a k označení dezinfikované oblasti. K dezinfekci před injekcemi a punkcemi.

Není nebezpečný. Obsahuje: propan-2-ol (CAS: 67-63-0). Vysoce hořlavá kapalina a páry.  Způsobuje silné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte. PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut jemně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, vyjměte je. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/péči. PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsah/kontejner zlikvidujte ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu.

Parametry

EAN 4031678053704
MPN 9811351
Počet kusů 1 ks

Vlastnosti

Svazek 5000 ml